Privacyverklaring UBR

Deze privacyverklaring is voor het laatst gewijzigd op 16 augustus 2022.

Hartelijk dank voor uw bezoek aan deze website, die wij als Uitvoeringsorganisatie Breedbandnetwerk Rivierenland (afgekort als UBRivierenland of UBR) aan u beschikbaar stellen. Op deze pagina informeren wij u over de verwerking en bescherming van uw persoonsgegevens door de UBR. Ook wijzen wij op uw wettelijke rechten in verband met uw privacy.

Samenvatting

Wanneer wij persoonsgegevens van u ontvangen, dan doen wij er alles aan om deze zo zorgvuldig mogelijk te verwerken en beschermen. Wij houden ons daarbij aan de geldende wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG), de Uitvoeringswet AVG en eventuele andere toepasselijke regels. Kort samengevat betekent dit het volgende:

Wij vermelden duidelijk onze identiteit als verantwoordelijke voor de verwerking van uw persoonsgegevens;

Wij geven duidelijk aan voor welke doeleinden en op basis van welke wettelijke grondslagen wij persoonsgegevens verwerken – dat doen wij in deze privacyverklaring of in een aparte verklaring die wij beschikbaar stellen op het moment dat wij uw persoonsgegevens verkrijgen;

Wij laten u weten aan wie wij uw persoonsgegevens kunnen doorgeven en wat voor partijen dit zijn. Waar nodig sluiten wij altijd een (verwerkers- of verwerkings)overeenkomst met de ontvangende partij om de bescherming van persoonsgegevens te waarborgen;

Als wij uw toestemming nodig hebben voor de verwerking van uw persoonsgegevens, dan vragen wij u daarom en bieden wij u de mogelijkheid om uw toestemming op ieder moment in te trekken;

Wij beveiligen uw persoonsgegevens op een passende manier, die in verhouding staat tot de risico’s;

Wij wijzen u op uw rechten in verband met uw persoonsgegevens, zoals het recht om deze in te zien, te verbeteren, of te verwijderen.

Inhoudsopgave

In deze privacyverklaring kunt u lezen:

1          Wie wij zijn en wat wij doen

2          Wat persoonsgegevens zijn

3          Welke persoonsgegevens wij van u kunnen verwerken en waarom

4          Op welke wettelijke basis wij uw gegevens verwerken

5          Hoe lang wij uw gegevens bewaren

6          Welke partijen uw gegevens van ons kunnen ontvangen en waarom

7          Of wij uw gegevens verwerken voor profilering en geautomatiseerde besluitvorming

8          Wat wij eraan doen om uw gegevens te beschermen en beveiligen

9          Wat uw rechten zijn met betrekking tot uw gegevens

10        Hoe u uw rechten kunt uitoefenen

 

1          Wie zijn wij en wat kunnen wij voor u doen?

Wij zijn de Uitvoeringsorganisatie Breedbandnetwerk Rivierenland (afgekort als UBRivierenland of UBR). Onze organisatie is door zeven samenwerkende gemeenten opgericht om Breedbandnetwerk Rivierenland aan te leggen en te exploiteren. Breedbandnetwerk Rivierenland is een glasvezelnetwerk dat de adressen in de dunbevolkte gebieden (buitengebieden) van onze gemeenten ontsluit. Wij stellen Breedbandnetwerk Rivierenland beschikbaar aan marktpartijen (telecomoperators) om daar internettoegang en andere digitale diensten over te leveren.

Als u woont of een bedrijfspand heeft in de dunbevolkte gebieden van de gemeente Culemborg, Maasdriel, Neder-Betuwe, Tiel, West Betuwe, West Maas en Waal of Zaltbommel, kan uw adres waarschijnlijk zijn of worden aangesloten op Breedbandnetwerk Rivierenland. Als u dat nog niet heeft gedaan, kunt u zich inschrijven voor een aansluiting bij Digitale Stad. Ook als u in een dichtbevolkt gebied woont kunt u zich daar inschrijven om aangesloten te worden op een glasvezelnetwerk. In dat geval wordt u niet aangesloten op het glasvezelnetwerk van de UBR maar op dat van een (commerciële) marktpartij.

Onze adres- en contactgegevens kunt u helemaal onderaan deze pagina vinden.

2          Wat zijn persoonsgegevens?

Persoonsgegevens zijn alle gegevens die te maken hebben met u als persoon, zoals uw contactgegevens en de vragen die u aan ons stelt. Ook online-identificatoren, zoals het IP-adres van het apparaat waarmee u onze website bezoekt en een cookie-ID op uw apparaat, zijn persoonsgegevens.

3          Welke gegevens kunnen wij van u verwerken en waarom?

Welke gegevens wij van u kunnen verwerken is afhankelijk van de (soort) dienstverlening die u van ons vraagt.

Website bezoeken

Als u onze website bezoekt, wordt bijvoorbeeld uw IP-adres automatisch verwerkt als onderdeel van de reguliere technische werking van het internet. Opvragingen van onze webpagina’s worden bijgehouden in de technische logs van onze webserver om de veilige en correcte werking van onze website te waarborgen. Zie onze cookieverklaring voor informatie over het gebruik van cookies op onze website.

Communiceren per e-mail

Als u ons een e-mail stuurt, verwerken wij uw e-mailadres en de inhoud van uw bericht om u een reactie te sturen.

Communiceren per telefoon

Als u telefonisch contact met ons opneemt, verwerken wij de informatie die u ons tijdens het gesprek, of bij het achterlaten van een voicemailbericht, vertelt om u zo goed mogelijk te helpen. Als wij u dat uitdrukkelijk laten weten, kunnen wij telefoongesprekken opnemen. Dit staat niet standaard ingeschakeld op ons telefoonnummer 085-0711944.

Inschrijven voor een aansluiting op Breedbandnetwerk Rivierenland

Als u klikt op de link om zich in te schrijven voor een glasvezelaansluiting wordt u doorgeleid naar de website van Digitale Stad. Digitale Stad BV is een bedrijf dat in opdracht van de UBR de inschrijvingen verwerkt voor een aansluiting op Breedbandnetwerk Rivierenland.  Als u zich heeft ingeschreven voor een aansluiting op Breedbandnetwerk Rivierenland dan kunnen wij uw gegevens (laten) verwerken om uw aansluiting aan te (laten) leggen. Voor de aanleg van uw aansluiting kunnen uw adresgegevens, contactgegevens en communicatie met u over de planning van de aanleg en de uit te voeren werkzaamheden worden verwerkt door Digitale Stad, de hoofdaannemer en/of de onderaannemer.

Deur-tot-deur acties

Wij kunnen deur-tot-deur acties uitvoeren (of door een externe dienstverlener uit laten voeren) om inwoners te vragen of zij willen worden aangesloten op Breedbandnetwerk Rivierenland. Als u in het kader van de deur-tot-deur actie wordt gevraagd of u aangesloten wilt worden op Breedbandnetwerk Rivierenland om internettoegang en/of andere digitale diensten af te nemen, wordt uw antwoord genoteerd en een eventuele reden als u die wilt opgeven. Uw antwoord wordt dan verwerkt om u aan te sluiten als u dat wilt of juist dat niet te doen als u dat niet wilt.

Tekenen van een gedoogverklaring

Als u eigenaar bent van een perceel grond waar een kabel van ons in of op moet worden aangebracht, kan onze aannemer u namens ons vragen om een gedoogverklaring te tekenen. Op die manier bereiken wij overeenstemming over de toepasselijkheid van de gedoogplicht uit de Telecommunicatiewet en de plaats, het tijdstip en de wijze van de in of op uw grond uit te voeren werkzaamheden. Wij behouden ons daarbij het recht voor om indien nodig de tussenkomst van de bevoegde toezichthouder ACM in te roepen.

Deelnemen aan een vergadering

Als u deelneemt aan een vergadering van de UBR wordt uw volledige naam als deelnemer geregistreerd om u toegang te geven tot de vergadering en vast te leggen wie aanwezig waren bij de vergadering. Van de vergaderingen worden notulen vastgesteld. Na vaststelling van de notulen van de afgelopen vergadering worden deze gepubliceerd (op https://ubrivierenland.notubiz.nl/).

4          Op welke wettelijke basis verwerken wij uw gegevens?

Alle verwerking van uw persoonsgegevens baseren wij op een geldige wettelijke grondslag. Hieronder kunt u lezen welke grondslagen van toepassing zijn op welke van onze verwerkingen.

Website bezoeken

Als u onze website bezoekt, wordt uw IP-adres verwerkt op grond van ons gerechtvaardigde belang om uw apparaat technisch in staat te stellen de website te laden.

Communiceren per e-mail of telefoon

Als u contact met ons opneemt, geeft u toestemming om de gegevens die u daarbij aan ons verstrekt te gebruiken om u te helpen met uw vraag of verzoek. Deze verwerking van uw gegevens kan ook worden gerechtvaardigd op grond van ons legitieme belang om u op uw verzoek van een reactie te voorzien.

Inschrijven voor een aansluiting op Breedbandnetwerk Rivierenland

Als u zich inschrijft voor een aansluiting op Breedbandnetwerk Rivierenland geeft u toestemming aan Digitale Stad BV om uw aanvraag voor ons te registreren ten behoeve van het realiseren van uw aansluiting. Ook geeft u hiermee toestemming om de hoofdaannemer of onderaannemer contact met u op te laten nemen over de planning van de aanleg en de uit te voeren werkzaamheden. Deze verwerking van uw gegevens kan ook worden gerechtvaardigd op grond van ons legitieme belang, en dat van Digitale Stad BV, om uw aanvraag te registreren ten behoeve van het realiseren van uw aansluiting.

Deur-tot-deur acties

Als u bij een deur-tot-deur actie aangeeft of u aangesloten wilt worden op Breedbandnetwerk Rivierenland, en als u daarbij een reden verstrekt, geeft u toestemming om uw antwoord te noteren en aan uw wens te voldoen. Deze verwerking van uw gegevens kan ook worden gerechtvaardigd op grond van ons legitieme belang om u aan te sluiten als u dat wilt of juist niet aan te sluiten als u dat niet wilt.

Tekenen van een gedoogverklaring

Als u eigenaar bent van een perceel grond waar een kabel van ons in of op moet worden aangebracht en u een gedoogverklaring tekent, geeft u ons daarmee toestemming om uw verklaring te bewaren om waar nodig aan te tonen dat onze kabel in of op uw grond mag liggen. Deze verwerking van uw gegevens kan ook worden gerechtvaardigd op grond van ons legitieme belang om zekerheid te verkrijgen en te kunnen aantonen dat onze kabel in of op uw grond mag liggen.

Deelnemen aan een vergadering

Als u deelneemt aan een vergadering geeft u toestemming om uw volledige naam als deelnemer te registreren om u toegang te geven tot de vergadering en om vast te leggen wie aanwezig waren bij de vergadering. Deze verwerking van uw gegevens kan ook worden gerechtvaardigd op grond van ons legitieme belang om u toegang te geven tot de vergadering en vast te leggen wie aanwezig waren bij de vergadering.

5          Hoe lang bewaren wij uw gegevens?

Wij bewaren uw gegevens niet langer dan nodig is voor onze legitieme doeleinden zoals die hierboven zijn omschreven.

Logs van onze webserver worden niet langer bewaard dan 3 maanden.

E-mailcorrespondentie bewaren wij totdat wij er zeker van zijn dat uw verzoek naar tevredenheid is afgehandeld en u geen vervolgvragen meer zult willen stellen.

Uw inschrijving om aangesloten te worden op Breedbandnetwerk Rivierenland bewaren wij (of laten wij bewaren door Digitale Stad BV) voor zo lang als dit nodig is om te bewijzen dat u zich heeft ingeschreven en uw aansluiting om die reden wordt of is gerealiseerd.

Als u eigenaar bent van een perceel grond waar een kabel van ons in of op is aangebracht en u daar een gedoogverklaring voor heeft getekend, bewaren wij, of onze hoofd- of onderaannemer, uw gedoogverklaring voor zolang als de betreffende kabel in of op de grond aanwezig is en een eventuele aanspraak op grond van de stelling dat de kabel niet in of op de grond aanwezig mocht zijn, verjaard zal zijn.

Als u heeft deelgenomen aan een vergadering wordt dit in notulen opgenomen, welke wij voor een periode van 10 jaar bewaren. Na deze periode worden de notulen (archiefbescheiden) overgedragen in het kader van de archiefwet aan het Regionaal Archief Rivierenland.

6          Welke partijen kunnen uw gegevens van ons ontvangen en waarom?

Het gespecialiseerde ontwerpbureau dat deze website voor ons heeft ontwikkeld en de gespecialiseerde hostingprovider die onze website online beschikbaar houdt, kunnen uw gegevens die u via onze website invoert of automatisch verstrekt verwerken om onze website zo goed, betrouwbaar en veilig mogelijk voor u te laten werken.

Ten behoeve van e-mailcommunicatie maken wij gebruik van online kantoorsoftware. De aanbieder van deze software verwerkt alle e-mailberichten tussen u en ons, inclusief de bijbehorende metadata (zoals het tijdstip van verzending).

Om te voorzien in gerichte communicatie en deur-tot-deuracties om zoveel mogelijk adressen aan te kunnen sluiten, kunnen wij gebruikmaken van een externe dienstverlener die in dat geval de relevante gegevens voor of namens ons verwerkt. Ook voor andere communicatie aan bewoners kunnen wij gebruikmaken van een externe dienstverlener, zoals Digitale Stad.

De gedoogverklaringen zoals hierboven omschreven worden door onze aannemer namens ons gevraagd en verwerkt. De gedoogverklaringen kunnen ook worden verstrekt aan en geregistreerd door de notaris en het Kadaster.

Telecomoperators die actief zijn op ons netwerk worden door of namens ons geïnformeerd welke adressen op Breedbandnetwerk Rivierenland zijn aangesloten, zodat zij weten aan welke adressen zij via ons netwerk diensten kunnen leveren als de betreffende inwoners daartoe bij hen een aanvraag indienen.

Waar nodig en relevant kunnen wij uw gegevens ook verstrekken aan externe professionele (juridische en/of financiële) adviseurs om ons bij te staan met advies om onze wettelijke en financiële verplichtingen optimaal na te leven, waaronder onze verplichtingen inzake de zorgvuldige verwerking en beveiliging van uw persoonsgegevens.

7          Gebruiken wij uw gegevens voor profilering en geautomatiseerde    besluitvorming?

Nee, wij gebruiken uw gegevens op dit moment niet voor profilering en geautomatiseerde besluitvorming. Als wij dit in de toekomst zouden (willen) veranderen, zullen wij eerst (i) zorgvuldig inschatten wat de risico’s en mogelijke nadelige effecten op uw privacy zouden kunnen zijn, (ii) deze risico’s zo ver mogelijk minimaliseren en (iii) zeker stellen dat de voordelen hiervan (ruimschoots) groter zijn dan de eventuele risico’s of nadelen. Ook zullen wij dan, normaliter in deze privacyverklaring, uitleggen waarom wij het nodig en gerechtvaardigd vinden om dit wel te (gaan) doen.

8          Wat doen wij om uw gegevens te beschermen en beveiligen?

Wij beseffen ons dat wij een belangrijke verantwoordelijkheid hebben om uw gegevens goed te beschermen en te beveiligen. Wij doen er alles aan om zo goed mogelijk uitvoering te geven aan die verantwoordelijkheid. Wij geven u graag enkele voorbeelden van technische en organisatorische maatregelen die wij treffen ter beveiliging van uw gegevens:

  • Wij hebben een informatiebeveiligingsbeleid schriftelijk vastgesteld en handelen daarnaar;
  • Wij maken gebruik van (sterke) wachtwoorden en/of multi-factorauthenticatie voor toegang tot systemen met persoonsgegevens, dan wel vergelijkbare processen voor authenticatie en het verifiëren van bevoegdheden;
  • Wij sluiten (verwerkers)overeenkomsten met partijen die wij inschakelen en persoonsgegevens voor ons verwerken, ter bescherming van uw persoonsgegevens;
  • Wij maken gebruik van beveiligde verbindingen, zowel bij het beschikbaar stellen van onze website als bij het gebruik van onze (online) kantoorsoftware;
  • Wij hebben beleid en procedures vastgesteld voor het melden van inbreuken op de beveiliging van persoonsgegevens (‘datalekken’).

9          Welke rechten heeft u in verband met uw persoonsgegevens?

U heeft het recht om ons te verzoeken om:

  • Inzage te verkrijgen in de persoonsgegevens die wij van u verwerken;
  • Uw persoonsgegevens te corrigeren als deze onjuist zijn of te wissen als deze niet langer bewaard hoeven of mogen worden;
  • Bezwaar te maken tegen onze verwerking van uw persoonsgegevens als u meent dat de betreffende verwerking niet rechtmatig zou zijn en onze verwerking te beperken tot datgene wat strikt noodzakelijk en rechtmatig is;
  • Uw toestemming voor het verwerken van uw persoonsgegevens in te trekken, waarbij de intrekking geen afbreuk doet aan de rechtmatigheid van de verwerkingen voordat u uw toestemming introk.

10        Hoe kunt u uw rechten uitoefenen?

Een verzoek in verband met uw persoonsgegevens kunt u eenvoudig bij ons indienen via onze algemene contactgegevens, die helemaal onderaan deze pagina zijn vermeld.

Als u een klacht heeft over onze verwerking van uw persoonsgegevens dan heeft u altijd het recht om deze in te dienen bij de toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Wij stellen het op prijs als u bij klachten eerst contact zou willen opnemen met onze Functionaris Gegevensbescherming (FG), via fg@ubrivierenland.nl.

Wij behouden ons het recht voor om onze privacyverklaring van tijd tot tijd te wijzigen. Uiteraard zullen wij daarbij geen afbreuk doen aan uw wettelijke rechten.

Burg v. Lidth de Jeudelaan 3
4001 VK Tiel
Postbus 137, 4000 AC Tiel

KvK: 76907694
BTW: NL 860835546B01
IBAN: NL79 BNGH 0285180290

info@ubrivierenland.nl
085-4000814
logo UBR 1e regionale glasvezelnetwerk van Nederland