Privacyverklaring

Voor de UBRivierenland (‘wij’) is een zorgvuldige omgang met persoonsgegevens van groot belang. Persoonlijke gegevens worden dan ook zorgvuldig verwerkt en beveiligd. Hierbij houden wij ons aan de eisen die de toepasselijke privacywetgeving stelt.

In deze verklaring willen we u goed informeren over ons privacybeleid. Als u vragen heeft of meer informatie zou willen hebben, dan kunt u contact opnemen.

Persoonsgegevens die wij verwerken 
Als u deze website bezoekt, kan het zo zijn dat hier persoonsgegevens worden verwerkt. De persoonsgegevens die UBRivierenland verwerkt betreffen onder andere naam, functie, adresgegevens van uw organisatie, e-mailadres en telefoonnummer.

Wat doen wij met uw gegevens?
Wij gebruiken uw persoonsgegevens alleen als daarvoor een doel is vastgesteld en een rechtmatige grondslag van toepassing is. UBRivierenland gebruikt uw gegevens voor de volgende doelen:

  • Voor de verzending van vergaderstukken van vergaderingen waar u deelnemer bent of waaraan u adviseert.
  • Voor de verzending van onze periodieke nieuwsbrief met informatie over de voortgang van projecten binnen de afgesproken programma’s.
  • Voor de verzending van mailings met betrekking tot de samenwerking en het platform waarop we dat doen.
  • Voor de uitvoering van een overeenkomst waarin of waarbij u onderdeel of partij bent.
  • Om een verplichting na te komen die in de wet staat.
  • Voor de goede vervulling van de taken die de UBRivierenland uitvoert voor of namens het bevoegd gezag.
  • Wanneer u toestemming heeft gegeven voor de specifieke verwerking.

Wij zullen uw gegevens niet aan derden verstrekken zonder uw voorafgaande toestemming, tenzij wij daartoe op grond van een wettelijke bepaling verplicht zijn of indien dat voor een goede uitvoering van de wettelijke en publiekrechtelijke taken noodzakelijk is. Deze derden dienen zich ook aan de privacyregels te houden. Daarover maken we goede afspraken.

Profilering in de regio Rivierenland
UBRivierenland heeft geen regulieren taken waarbij gebruik wordt gemaakt van profilering. In de toekomst kunnen er mogelijk projecten worden gerealiseerd waarbij dit het geval is. In die specifieke gevallen doen wij dit onder de volgende voorwaarden: inwoners en bedrijven worden vooraf actief geïnformeerd over de profilering en hen wordt toestemming gevraagd. Inwoners en bedrijven zijn ten allen tijden gerechtigd hiervoor geen toestemming te geven. Het niet geven van toestemming heeft op geen enkele manier invloed op deelname, betrokkenheid en kansen.

Big data onderzoek en tracking
UBRivierenland heeft geen regulieren taken waarbij gebruik wordt gemaakt van big data en tracking. In de toekomst kunnen er mogelijk projecten worden gerealiseerd waarbij dit het geval is. In die specifieke gevallen worden inwoners en bedrijven vooraf actief geïnformeerd over het gebruik van big data en tracking. Er wordt dan aangegeven onder welke voorwaarden er gebruik van wordt gemaakt en op welke punten het wordt gebruikt.

Door middel van Big data onderzoek en tracking mogen alleen gegevens verwerkt worden wanneer deze niet herleidbaar zijn tot een natuurlijk persoon. Daarnaast worden ze alleen verzameld voor onderzoek dat door, of namens, UBRivierenland wordt uitgevoerd. De verzamelde gegevens door Big data-onderzoek en tracking zijn alleen de gegevens die door geautoriseerde personen zijn verzameld. Wanneer de gegevens worden omgezet in een dataset zal dataminimalisatie worden toegepast. Dit betekent dat alleen de data die echt nodig is voor het behalen van het doel gebruikt zullen worden. Daarnaast kunnen persoonsgegevens gepseudonimiseerd worden zodat zij niet herleidbaar zijn tot een persoon.

Hoe lang bewaren wij gegevens?
UBRivierenland bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan de wettelijke bewaartermijnen voorschrijven of dan redelijkerwijs nodig is voor de juiste uitvoering van de aangeboden diensten. Bepalingen over bewaartermijnen zijn onder andere opgenomen in de Archiefwet.

Wanneer er nog persoonsgegevens opgeslagen zijn die niet langer nodig zijn voor het bereiken van het doel worden deze zo snel mogelijk verwijderd. Dit houdt in dat deze gegevens vernietigd worden, of zo worden aangepast dat de informatie niet meer gebruikt kan worden om iemand te identificeren.

Beveiliging persoonsgegevens
UBRivierenland beveiligt alle persoonsgegevens en zorgt ervoor dat alle medewerkers zorgvuldig met uw gegevens omgaan. Dit moet voorkomen dat uw persoonsgegevens kunnen worden ingezien of gewijzigd door iemand die daar geen recht toe heeft. Wanneer dit onverhoopt toch gebeurt, is sprake van een datalek. Wanneer er een datalek heeft plaatsgevonden meldt UBRivierenland dit uiterlijk 72 uur nadat er kennis van de inbreuk is vernomen, aan de Autoriteit Persoonsgegevens.

Het kan zijn dat de inbreuk een hoog risico met zich meebrengt voor de rechten en vrijheden van de betrokkenen. In dit geval meldt UBRivierenland het datalek niet alleen aan de Autoriteit Persoonsgegevens, maar ook aan de betrokkenen.

Welke rechten heeft u?
U hebt het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te laten corrigeren, blokkeren of te verwijderen. U kunt tevens aangeven dat u een beperking wilt van de u betreffende verwerking en u kunt  tegen de verwerking bezwaar maken. Tot slot heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid.

U kunt hiertoe een verzoek indienen bij UBRivierenland. Het is daarbij belangrijk dat u kunt aantonen dat de gegevens die u wilt inzien, corrigeren, beperken of verwijderen daadwerkelijk van u zijn. Het is niet toegestaan om gegevens van andere personen in te zien.

Een dergelijk verzoek kunt u richten aan fg@regiorivierenland.nl of per brief aan Regio Rivierenland, Postbus 137, 4000 AC Tiel, onder vermelding van ‘Verzoek omtrent persoonsgegevens’.

Contactgegevens 
UBRivierenland heeft een Functionaris Gegevensbescherming aangesteld. De Functionaris Gegevensbescherming is betrokken bij alle aangelegenheden die verband houden met de bescherming van persoonsgegevens. Als u vragen heeft over hoe UBRivierenland met privacy omgaat, kunt u contact opnemen met de Functionaris Gegevensbescherming via fg@regiorivierenland.nl

Natuurlijk helpen wij u graag verder als u klachten heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens. Mocht u er desondanks toch niet samen met ons uitkomen, dan heeft u op grond van de privacywetgeving het recht om een klacht in te dienen via website de Autoriteit Persoonsgegevens.

Zie ook: Privacyreglement >>